Szablony artykułów

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania [WPISZ NAZWĘ ZADANIA] wyłoniono wykonawcę - firmę [WPISZ NAZWĘ FIRMY].

Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] zatwierdził Sprawozdanie finansowe za rok 2015. Sprawozdanie obejmuje Wprowadzenie do sprawozdania, Rachunek Wyników i Bilans [NAZWA PODMIOTU] na dzień [DATA] oraz informację dodatkową.

Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] Zarządzeniem nr [NR] z dnia [DATA] ustalił [CO?, np. Regulamin ...]

Plan finansowy [NAZWA PODMIOTU] na rok [WPISZ ROK] przewiduje przychody w kwocie [WPISZ KWOTĘ] i wydatki w kwocie [WPISZ KWOTĘ].

[WPISZ DATĘ,np. 12 sierpnia 2015 r.] zakończono postępowanie w sprawie naboru pracownika na wolne stanowisko [WPISZ NAZWĘ STANOWISKA] w Przykladowej Instytucji Naszym Mieście.