Przedmiotem działania Spółki jest administrowanie budynkami i lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego na podstawie Umowy o nieodpłatne używanie rzeczy i pobieranie z niej pożytków zawarta w dniu 28 czerwca 2019 r. w Żarach, na czas oznaczony od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2022 r. na cele prowadzenia działalności gospodarczej.


Przedmiot działania

Przedmiotem i zakresem działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp z o.o. jest:

  1. Dokonywanie analiz potrzeb mieszkaniowych oraz wdrażanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Żary.
  2. Pozyskiwanie oraz  realizacja przydziału i wynajem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
  3. Reprezentowanie właściciela gminę miejską Żary we wspólnotach mieszkaniowych.
  4. Administrowanie schroniskiem miejskim dla bezdomnych zwierząt.
  5. Zarządzanie targowiskami miejskim przy ul. Lotników i ul. Kąpielowej.
  6. Realizacji usług w zakresie plakatowania na słupach i tablicach w mieście.
  7. Administrowaniem szaletami miejskimi przy ul Mieszka I Ułańskiej.
  8. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej. 

 

Władze Spółki 

1. Zgromadzenie wspólników – funkcję zgromadzenia pełni organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrz Miasta Żary

2. Wspólnicy – 100% kapitału zakładowego – Miasto Żary

3. Organ nadzoru -Rada Nadzorcza:

Przewodniczący – Paweł Nowakowski

Sekretarz – Marta Budźko-Jakubiec

Członek – Zbigniew Marek Wroński

4. Prezes Zarządu – Krzysztof Tuga

5. Organ uprawniony do reprezentowania spółki – Zarząd.

 


 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.